Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ngành Y tế: Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Lượt xem: 94
Căn cứ Kế hoạch số 107/KHPH-TCTDDA06/CPTW-UBND tỉnh Ninh Bình ngày 02/8/2023 của Thư ký Tổ  công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh Ninh Bình. Sở Y tế ban hành Kế hoạch Triển  khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,  định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong ngành Y tế tỉnh Ninh Bình như sau:

 Nhằm mục đích: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyên đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại ngành y tế tỉnh Ninh Bình trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

          Theo đó, ngành y tế triển khai 04 mô hình như sau:

          Đối với mô hình: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID

          Mục tiêu: 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận CCCD gắn chíp điện tử hoặc VneID khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh.

          Để thực hiện mục tiêu này: Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chíp trên CCCD gắn chíp điện tử để tiếp nhận người dân khi đến thực hiện khám chữa bệnh; phòng Nghiệp vụ  Y chủ  trì  phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về  TTXH Bộ công an chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm điều chỉnh phần mềm quản lý bệnh viện để sử dụng các loại đầu đọc; phòng Kế  hoạch – Tài  chính chỉ  đạo các bệnh viện trực thuộc, các cơ sở khám chữa bệnh nộp hồ sơ đăng ký mức độ đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống cho Sở Thông tin và Truyền thông trước khi đưa vào vận hành chính thức.

          Trong đó, lực lượng triển khai: Các cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp có liên quan; đề nghị cán bộ kỹ thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH- Bộ Công an, Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh hỗ trợ triển khai;

          Thời gian hoàn  thành: Năm  2023 (theo  tiến  độ  đầu  tư  thiết bị  đọc  QR, CCCD gắn chíp).

          Đối với mô hình: Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ

          Mục tiêu: Người dân thực  hiện đăng ký khám chữa bệnh thông qua công nghệ tự động hóa sử dụng sinh trắc học được hỗ trợ tại các Kiosk.

          Đối với mục tiêu này ngành: Đề nghị Công an tỉnh và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH-  Bộ  Công an chủ trì xây dựng và hỗ  trợ  tích hợp xác thực định danh bằng  thông tin từ  thẻ  chíp trên CCCD gắn chíp điện tử; phòng Nghiệp vụ  y chủ  trì, phối hợp với các bệnh viện, cơ sở  khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở  Y tế để lựa trọn các đơn vị triển khai thực hiện; phòng Kế  hoạch – Tài chính chỉ  đạo các bệnh viện trực thuộc, các cơ sở khám chữa bệnh nộp hồ sơ đăng ký mức độ đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống cho Sở Thông tin và Truyền thông trước khi đưa vào vận hành chính thức.

          Trong đó: Phòng Nghiệp vụ  y phối hợp với nhân sự  kỹ  thuật Cục Cảnh sát QLHC về TTXH- Bộ Công an, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

          Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và những năm tiếp theo.

          Đối với mô hình: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở  khám chữa bệnh

          Mục tiêu: Các cơ sở  khám, chữa bệnh sử  dụng phần mềm thông báo lưu trú (ASM) được kết nối với Hệ  thống CSDLQG về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu  cá  nhân, thông tin khách lưu  trú  được đồng bộ  và  cập  nhật  liên  tục  trên  hệ thống góp phần phòng ngừa, phát hiện  dấu hiệu tội phạm,  phục vụ  công tác bảo đảm ATTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình.

          Giao: Phòng Kế  hoạch – Tài chính chủ  trì khai thác dữ  liệu lưu trú phục vụ  công tác quản lý; đề nghị Cục Cảnh sát QLHC về TTXH-Bộ  Công an triển khai phần mềm thông báo lưu trú  (ASM)  để  khai báo lưu trú có kết nối, đồng bộ  với CSDLQG về dân cư; đề nghị Công an tỉnh chủ  trì tổ chức triển khai phần mềm  thông báo lưu trú (ASM) tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

          Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; phòng  Kế  hoạch- Tài  chính,  Sở  Y  tế  phối  hợp  với  cán  bộ  kỹ  thuật  Cục Cảnh sát QLHC về TTXH- Bộ Công an và Công an tỉnh để triển khai.

          Thời gian hoàn thành: năm 2023.

          Đối với mô hình: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VneID

          Mục tiêu: Trên ứng dụng VNeID cung cung cấp các thông tin về  y tế  cần thiết về  sức khỏe điện tử, thông tin lao động điện tử  cần thiết để  thiết lập các giao dịch  về  việc  làm.  Đây  là  kênh  thông  tin  chính  thức  được xác thực  để  cung  cấp thông  tin  y  tế, việc làm cho bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh,  doanh  nghiệp  và người dân về lao động.

          Phòng Kế  hoạch-Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện; đề nghị Cục Cảnh sát QLHC về  TTXH-Bộ  Công an chủ  trì phối hợp với Bộ  Y tế triển khai các giải pháp.

          Thời gian hoàn thành: Quý I, năm 2024.

Diệu Thúy

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !