LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20, từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 tới ngày 19 tháng 5 năm 2024
Từ ngày 06/05/2024 tới ngày 12/05/2024
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 13/05/2024
Thứ ba
Ngày 14/05/2024
Thứ tư
Ngày 15/05/2024
Thứ năm
Ngày 16/05/2024
Thứ sáu
Ngày 17/05/2024
Thứ bảy
Ngày 18/05/2024
Chủ nhật
Ngày 19/05/2024
Ghi chú: