Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 44
Thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 25/3/2024 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

    Với mục đích: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tăng cường trách nhiệm và hành động của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tỉnh, của Khối. 

          Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước hết là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, trí thức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

          Theo đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức: Các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW và các chủ trương, chính sách về đội ngũ trí thức đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

          Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW phải được tiến hành thường xuyên với hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận của đội ngũ trí thức đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

          Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể nhằm trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức phù hợp với yêu cầu và thực tiễn. Động viên trí thức phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách, xây dựng tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong phát triển ngành, lĩnh vực...Kịp thời lắng nghe, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đội ngũ trí thức. 

          Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trí thức, nhất là trí thức làm lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia có trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh. Phát huy khả năng đối mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu của đội ngũ trí thức; tôn vinh cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

          Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài: Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW gắn với việc tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng. 

          Các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác cán bộ trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đi đôi với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chủ động quy hoạch nhân sự cấp ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và 2025- 2030. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

          Tăng cường quản lý Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; bố trí nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế: Cấp ủy các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 45- NQ/TW và Chương trình hành động số 25- NQ/TU, ngày 25/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức của Tỉnh. 

          Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức: Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong Khối phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên là trí thức trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đề xuất sáng kiến, giải pháp đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của Tỉnh. Tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong Khối trong sạch, vũng mạnh; quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu của Đảng trong tình hình mới. 

          Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết. 

Diệu Thúy

  • Từ khóa :