Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 135
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 12/01/2024 của Sở Y tế Ninh Bình  về cải cách hành chính Sở Y tế tỉnh Ninh Bình năm 2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, cụ thể như sau:

Kế hoạch nhằm mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ viên chức y tế có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Chỉ tiêu cụ thể: Tổ chức phổ  biến, giáo dục pháp luật về y tế; rà soát, củng cố việc thực hiện văn bản QPPL về y tế; báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về y tế; tổ chức giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện văn bản QPPL về y tế. 100%  thủ  tục hành chính nội bộ được công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số y tế, trong đó ưu tiên sử dụng các  cơ sở dữ liệu dùng chung; hoàn thành cập nhật  phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý viên chức; 70% hồ sơ công việc tại đơn vị được tạo lập dưới dạng điện tử. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của  người dân, người bệnh đối với dịch vụ y tế công. Phấn đấu đến cuối năm 2024, bảo đảm tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90% khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại đơn vị.

          Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức: tổ chức bộ máy; công vụ; hành chính điện tử và chuyển đổi số y tế. Người đứng đầu các đơn vị phải đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, trong đó ưu tiên dành 60 - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong  phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết; dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo. Nâng cao chất lượng kiểm  tra thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị; thực hiện kiểm tra công vụ, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với viên chức, người lao động gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp nhằm góp phần tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, người bệnh đối với sự phục vụ của viên chức, người lao động.

          Đối với công tác cải cách thể chế: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Sở Y tế Ninh Bình về tổ chức triển khai, thực hiện các Luật, Nghị định, quy định và ban hành các văn bản về lĩnh vực y tế cho kịp thời, đúng tiến độ, thời gian, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động trong đơn vị về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật một cách hiệu quả, thiết thực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch các quy định, cơ chế chính sách bảo đảm việc tiếp cận của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

          Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính: 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tại các vị trí phù hợp, nâng cao chất lượng trong việc khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám của Trung tâm. Phấn đấu thực hiện đạt 100% các giao dịch trên hệ thống văn phòng điện tử theo quy định. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ việc công khai các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị. Tiếp nhận và thực hiện xử lý tốt các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức, người lao động gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh, gia đình người bệnh khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến; hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện an toàn thông tin lưu trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý cho tổ chức và công dân.

          Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục rà soát, thành lập, kiện toàn lại bộ máy các khoa, phòng của Trung tâm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình. Sửa đổi, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của đơn vị trình Sở Y tế theo thẩm quyền. Quản lý, sử dụng tốt số lượng người làm việc, thực hiện việc tiếp nhận viên chức theo đúng quy định; đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực theo vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế số lượng người làm việc theo đúng đối tượng, bảo đảm tỷ lệ và tiến độ theo kế hoạch đề ra giai đoạn 2022 - 2026.

          Cùng với đó, cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức công vụ, trách nhiệm, lương tâm, tuân thủ pháp luật, đồng hành với sự phát triển của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá viên chức theo tiêu chí dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người bệnh, người dân và các tổ chức. Thực hiện cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ; tiếp tục thực hiện công tác đào  tạo, bồi dưỡng  viên  chức giai đoạn 2023 - 2025 để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          Trong công tác cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị  định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6  năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà  nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị  định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách tài chính công gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tại các đơn vị.

          Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Triển khai thực hiện Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế  thực  hiện Chương trình chuyển  đổi  số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo hồ sơ cấp độ   an toàn thông tin được phê duyệt. Từng bước xây dựng, hòa nhập nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ y tế thông minh, đảm bảo điều kiện tham gia vào mạng lưới y tế thông minh trong ngành. Từng bước nâng cấp, triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại một số khoa trọng điểm theo lộ trình và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử; tổ chức thực hiện việc tích hợp Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đảm bảo các tính năng theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền cho tổ chức và công dân sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ  công trực tuyến; đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử như: bệnh án điện tử, hoá đơn điện tử...

Diệu Thúy

  • Từ khóa :