Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tăng cường cải cách tài chính công trong ngành y tế
Lượt xem: 826
Thời gian qua việc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công được ngành Y tế Ninh Bình thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Theo đó, tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống trên sổ sách kế toán của đơn vị và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực hiện công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài sản theo quy định;  Việc mua sắm tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; trình tự mua sắm thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành danh mục tài sản mua sắm 10 tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế đang hướng dẫn các đơn vị SNCL trực thuộc xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Công văn số 1944/SYT-KHTC ngày 28/7/2022 về việc xây dựng Phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP). Trong quý III năm 2022, Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các đơn vị SNCL trực thuộc xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Công văn số 1944/SYT-KHTC ngày 28/7/2022 về việc phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP).

KT

  • Từ khóa :