Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cải cách chế độ công vụ trong ngành y tế
Lượt xem: 502
Theo báo cáo của ngành y tế về cải cách chế độ công vụ, năm 2022 ngành y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức

Theo báo cáo của ngành y tế về cải cách chế độ công vụ, năm 2022 ngành y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức/Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐCP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để ngay sau khi có đầy đủ văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, các đơn vị kịp thời hoàn thiện trình phê duyệt/phê duyệt theo quy định. (Cấp phó phòng chuyên môn và tương đương: Hiện có sau sắp xếp: 7 người. Giảm: 0 người so với trước đây; Cấp phó chi cục và tương đương: Hiện có sau sắp xếp: 3 người. Giảm: 1 người so với trước đây; - Cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Hiện có sau sắp xếp: 38 người. Giảm: 6 người so với trước đây).

Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức, kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức, kết quả thực hiện các quy định về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đều thực hiện đúng quy định. 

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả đã tạo chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về kỷ cương, trách nhiệm trong tham mưu thực thi nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, vững mạnh; kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành

Kim Thoa

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !