Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 171
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Ninh  Bình về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW trong toàn ngành với những nội dung cụ thể:

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ thống y tế cơ sở theo đúng quy  định, lộ trình của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.Tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển hệ thống y tế cơ sở, phấn đấu cao hơn so với giai đoạn trước. Đảm bảo số lượng và chất lượng nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại tuyến y tế  cơ sở, phù hợp với vị trí việc làm. Phát triển hoạt động của hệ thống y tế cơ sở theo đúng định hướng của  Trung ương và phù hợp với địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ trạm y tế tuyến xã có bác sỹ cơ hữu đạt 100%; tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn đạt100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở  được bảo hiểm y tế chi trả đạt trên 95%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 95%. Người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm  một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân.  

Để thực hiện có hiệu quả các chi tiêu kế hoạch, ngành Y tế đề ra những giải pháp trong đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về củng cố, hoàn thiện, nâng  cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 25 - CT/TW, Quyết định số 281/QĐ -TTg, Kế hoạch số 179 - KH/TU và Quyết định số 1093/QĐ-BYT nhằm nâng cao nhận thức, trách  nhiệm cho cán bộ y tế và người dân với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ  sở; đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khoẻ toàn dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện trách  nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp  cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng  bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc  và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ  quan, đơn vị, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính  sách, pháp luật về y tế cơ sởĐưa mục tiêu, chỉ tiêu về y tế cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  hàng năm, 5 năm, 10 năm, các kế hoạch dài hạn của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, bảo hiểm  y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực  phẩm… đảm bảo y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh,  chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.  Khuyến khích y tế tư nhân, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y  tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cá nhân. Xây dựng và triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở (bao gồm  y tế thôn, bản; trạm y tế xã, phường, thị trấn; trung tâm y tế cấp huyện; y tế trường  học, y tế cơ quan, nông, lâm trường, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp, khu  công nghệ cao, khu chế xuất) phải gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp  huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính thống nhất, hợp lý, nâng cao hiệu lực,  hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thống nhất  mô hình tổ chức, quản lý đối với Trung tâm Y tế cấp huyện theo hướng chịu sự quản lý toàn diện của UBND cấp huyện, hoàn thiện trước 01/7/2025; thực hiện  chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế, dân số, an ninh, an toàn thực phẩm  trên địa bàn; có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, nâng cao chất lượng nguồn lực và tổ chức hoạt động chuyên môn của y tế cơ sở.  Rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lại về tổ chức và hoạt động của trạm y tế tuyến xã phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận  của người dân trên địa bàn; gắn với quản lý toàn diện sức khỏe cá nhân; quản lý và  điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện  hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y; gắn với y tế trường học. Rà soát, sắp xếp hệ thống y tế trường học gắn với y tế cơ sở, bảo đảm mỗi trường học có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; các trung  tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học. Rà soát, đánh giá quy mô lao động, điều kiện thực tiễn và nhu cầu của các  khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ để nghiên cứu, thành lập cơ sở y tế phù hợp. 

Huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi  mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nướcVận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ  sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.  Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chính sách đổi mới phương thức phân bổ ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn, theo hướng Nhà nước  đặt hàng; thực hiện giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở theo các gói dịch vụ y tế cơ bản  theo quy định của cấp có thẩm quyền. Triển khai chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng. Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm.  Tổ chức thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền về giá dịch vụ khám  bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính  sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế. Tổ chức thực hiện các chính sách về đóng bảo hiểm y tế, từng bước mở rộng  danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù  hợp với mức đóng. 

 Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và tổ chức triển khai đảm bảo đến  năm 2030 mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân  viên y tế được đào tạo chuyên môn.  Xây dựng Đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên  chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của địa phương và tuyển dụng với  số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y  tế cơ sở. Thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở theo đúng quy định; thực hiện chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên  môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; triển  khai thực hiện chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn theo quy định; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên  tục.Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động  nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở. 

 Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở. Triển khai các nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở theo  hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật;  đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc  dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng  đồng. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức  khỏe toàn diện. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu  tại y tế cơ sở do bảo hiểm y tế chi trả; tăng cường quản lý sức khỏe người dân; thường  xuyên rà soát, đánh giá người có nguy cơ cao mắc bệnh và tổ chức kiểm tra sức khỏe  ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên  môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa  bệnh và nâng cao sức khỏe. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong  hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ  sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa;  thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước. Với mục tiêu kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh theo định hướng đổi mới của Trung ương để đảm bảo cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng, ưu tiên khu vực khó khăn, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng, hướng tới công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lê Lành

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !