Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 3745
 • Trong tuần: 32 252
 • Tất cả: 12591624
Thông tin về Chi cục Dân số KHHGĐ
Thông tin về Chi cục Dân số KHHGĐ
 

CHI CỤC DÂN SỐ -KHHGĐ

TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ:      Số 03, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,

Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại:           02293.871216

 

I/ CHỨC NĂNG

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

         II/ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây theo sự phân cấp của Sở Y tế:

1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS-KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền để ban hành các quyết định, chỉ thị cá biện và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ; đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương.

4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS-KHHGĐ sau khi được phê duyệt.

5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Quản lý về quy mô DS-KHHGĐ:

 1. Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh.
 2. Hướng dẫn, kiểm ra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn KHHGĐ và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

7. Quản lý về cơ cấu dân số:

 1. Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi trên địa bàn tỉnh.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

8. Quản lý về chất lượng dân số:

 1. Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.

10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

11. Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.

12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các hoạt động của các tổ chức các dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

13. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.

16. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh  Ninh Bình, gồm:

Đ/c Phạm Ngọc Cương – Chi cục trưởng

Đ/c Lý Thị Hương – Phó chi cục trưởng

Đ/c Phùng Thị Đức Hạnh – Phó chi cục trưởng

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ.

- Phòng Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

- Phòng Truyền thông- Giáo dục.

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh gồm cán bộ công chức, lao động làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Y tế do UBND tỉnh giao hằng năm.

 • Từ khóa :