Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1761
  • Trong tuần: 40 514
  • Tất cả: 12319588
Quyết định số: 981/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH

         Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

         Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

         Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp cho 02 cơ sở (có danh sách kèm theo). Lý do thu hồi: Cơ sở có đơn xin ngừng hoạt động kinh doanh.

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân; Các phòng chức năng Sở Y tế có liên quan và chủ cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/sitefolders/soyte-ninhbinh/18.3.2022/qd-thu-hoi-gcn-du-dk-kinh-doanh-duoc.pdf

(Quầy thuốc Lê Thị Hồng Huệ)

(Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngát)

  • Từ khóa :