Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Quyết định số: 1055/QĐ-SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 6/2022
Lượt xem: 403

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 6 năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH

          - Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

           - Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

          - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược ngày 26 tháng 4 năm 2022;

          - Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 6 năm 2022 cho 08 trường hợp (có danh sách kèm theo). (Chi tiết)

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

         Điều 3. Hội đồng tư vấn xét cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược và các cá nhân có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  • Từ khóa :