Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1581
  • Trong tuần: 29 626
  • Tất cả: 11856231
Ngành Y tế Ninh Bình với công tác cải cách hành chính
Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành y tế tỉnh luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân.

Công tác chỉ đạo điều hành

 Ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết: với mục tiêu Cải cách hành chính - Động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính. Hàng năm ngành y tế xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của chương trình cải cách hành chính bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải các bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát về công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trong toàn ngành. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được giám sát thường xuyên trên hệ thống phần mềm dịch vụ công, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc. Chú trọng công tác tuyên truyền trong ngành Y tế, tạo điều kiện để mỗi công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng các phần mềm phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

 Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị các đơn vị tăng cường ứng dụng nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành y tế; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm như: Quản lý bệnh viện; quản lý y tế xã, phường; quản lý tiêm chủng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh... Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; đặc biệt thực hiện công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị: Ban hành văn bản số 317/SYT-TCCB ngày 24/02/2021 của Sở Y tế về việc đăng ký chỉ tiêu và danh hiệu thi đua năm 2021 trong đó có gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng của ngành.

Kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

           Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là mục tiêu trọng tâm mà ngành Y tế tỉnh đã và đang thực hiện. Trong đó, chú trọng cải cách thể chế, tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế. Năm 2021, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm 2021 (từ 15/12/2020 đến 15/12/2021): 1316 TTHC (trực tuyến: 558; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 758).  Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1249 TTHC, trong đó, giải quyết trước hạn: 811, đúng hạn: 426. Bên cạnh đó, Sở Y tế luôn quan tâm công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành quản lý, đảm bảo 100% các văn bản Luật được phổ biến tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức theo đúng quy định dưới nhiều hình thức.

 Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện phân cấp quản lý như: thực hiện các quy định được phân cấp theo đúng quy định. Trong năm 2021, Sở Y tế đã tiến hành 05 cuộc thanh tra. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: công tác y tế dự phòng; công tác khám, chữa bệnh và thực hiện chính sách BHYT; hành nghề y dược tư nhân và an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số KHHGĐ; chú trọng đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị

Cải cách chế độ công vụ: với mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, thời gian qua ngành y tế đã tích cực triển khai các nội dung: xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức; công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức đúng quy định; thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng và đơn vị trực thuộc Sở thông qua tổ chức đánh giá năng lực công chức trước khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, nâng cao đạo đức và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ… 

Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

 Về ứng dụng công nghệ thông tin: Ngành Y tế tiếp tục duy trì sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa hiện đại; triển khai đồng bộ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành tới các đơn vị trực thuộc và các ngành liên quan. Triển khai phần mềm Hệ thống văn bản và hỗ trợ điều hành giúp cho công tác quản lý văn bản đi đến, sắp xếp lịch công tác và tra cứu văn bản nhanh chóng, chính xác. Cập nhật các thủ tục hành chính, các văn bản của trung ương và địa phương, các hoạt động của ngành trên website. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai ứng dụng ký văn bản điện tử trên thiết bị di động tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Trong năm 2021 Sở Y tế có 03 sáng kiến về công tác cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế được quan tâm phát triển mạnh mẽ, bước đầu đã đạt được những hiệu quả và thành công nhất định. Cụ thể:

+ Phần mềm Y tế cơ sở : phần mềm đã được triển khai đưa vào hoạt động tại 143/143 các Trạm y tế trong toàn tỉnh, mục đích của phần mềm nhằm quản lý công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, báo cáo thống kê cho các đơn vị tuyến xã.

+ Phần mềm tiêm chủng quốc gia: đã triển khai đến tất cả các đơn vị thực hiện việc tiêm chủng. Phần mềm giúp các cơ sở y tế quản lý những đối tượng tiêm chủng một cách dễ dàng thông qua việc báo cáo thống kê, nhắc lịch tiêm,…

+ Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử: bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2019 tại 02 xã thuộc địa bàn huyện Nho Quan, đến nay phần mềm đã bắt đầu được triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe cá nhân của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

 Ngoài ra Sở Y tế triển khai nhiều phần mềm khác trong công tác quản lý cũng như chuyên môn tại đơn vị nhằm mục đích phục vụ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Y tế.

 

Ghi nhận hiệu quả cải cách hành chính tại các đơn vị y tế

Nếu như vài năm về trước, Văn phòng Sở Y tế thường xuyên phải in, sao văn bản, chuyển công văn, giấy mời họp qua bưu điện để triệu tập họp hoặc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, thì vài năm nay trở lại đây đều thực hiện chuyển qua mạng internet nội bộ, tiết kiệm chi phí, đặc biệt nếu gửi qua đường bưu điện phải mất từ 2-3 ngày mới đến cơ sở thì nay chuyển qua mạng xã hội zalo vừa nhanh chóng, thuận tiện cho việc lưu giữ văn bản đến nhiều bộ phận trong ngành cùng lúc với thời gian ngắn.Vì vậy, khi có dịch Covid-19, việc chỉ đạo luôn đảm bảo thống nhất, nhanh nhạy, kịp thời, góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại về người và lây lan trong cộng đồng.

Một trong những bệnh viện đi đầu trong cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, vào các buổi sáng trung bình có khoảng 500-700 người đến khám chữa bệnh nhưng không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên sau khi chấp hành các quy định phòng, chống dịch, bệnh nhân được các nhân viên y tế tiếp đón với thái độ niềm nở, tận tình. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh, Bệnh viện đã tiến hành sắp xếp khoa học từ phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng thu viện phí, phòng phát thuốc, phòng khám... Đồng thời, bố trí nhân lực trực, tận tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của bệnh nhân và người nhà.

Tương tự, tại Bệnh viện Phổi tỉnh, các thủ tục hành chính cũng đã được tối giản khi đón tiếp bệnh nhân. Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn quy trình cũng như quyền lợi được hưởng khi đi khám bệnh, Bệnh viện còn niêm yết công khai giá dịch vụ y tế, quyền lợi, nghĩa vụ của người bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế; quy định giờ khám bệnh, đối tượng ưu tiên, sơ đồ các khoa, phòng, hòm thư góp ý, đường dây nóng..., để người bệnh dễ quan sát, theo dõi và thực hiện. Ông Phan Văn Sơn - xã Quỳnh Lưu - Huyện Nho Quan chia sẻ: “Những năm trước đây, tôi rất ngại đi khám ở các bệnh viện vì thủ tục xếp hàng lấy phiếu khám bệnh, thanh toán… rất phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại, nhờ cải cách thủ tục hành chính  nên việc đến khám, điều trị tại bệnh viện được thuận tiện, nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Tôi rất hài lòng”.

Không riêng gì hai bệnh viện nói trên, thời gian qua, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều quan tâm cải cách thủ tục hành chính, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế qua đó giúp cho công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả, thông suốt.

Có thể khẳng định, Công tác cải cách hành chính của ngành đã dần được nâng cao, đảm bảo môi trường thông thoáng và minh bạch đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Thủ tục hành chính của ngành được công khai với nhiều hình thức khác nhau tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thuận tiện nhất.

          Phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện cải cách hành chính thời gian tới

Ông Vũ Mạnh Dương – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới ngành y tế đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; Tăng cường rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính đồng bộ với hệ thống pháp luật; Duy trì việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định;Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường sử dụng văn bản điện tử./.

Nguyễn Minh