Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 872
  • Trong tuần: 68,229
  • Tất cả: 10,888,996

Chi bộ Truyền thông - Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022

Ngày 1/11/2022, Chi bộ Truyền thông - Môi trường tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên của Chị bộ Truyền thông – Môi trường được nghe đồng chí Phan Khắc Lưu - Bí thư Chị bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khái quát các nội dung trọng tâm của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

              Theo đó, tác phẩm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tác phẩm được đăng lần đầu tiên trên Báo Nhân dân vào ngày 15/5/2021, gồm 29 bài báo cáo. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung làm rõ những vấn đề chính gồm 6 phần: Những vấn đề chung của cuốn sách; Chủ nghĩa xã hội là gì hay lý luận chung về chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì; Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giá trị và ý nghĩa cuốn sách.

Tác phẩm được tác giả phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi sinh hoạt đã có 03 ý kiến tham luận của các đảng viên về nội dung liên quan tác phẩm của Tổng Bí thư. Các ý kiến đều khẳng định tác phẩm đã bao quát, chuyên sâu, tập trung làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH và hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ta. Thông qua việc đọc và nghiên cứu tác phẩm, các đảng viên trong chi bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng chính trị để từ đó cùng tập thể cấp ủy tuyên truyền, định hướng giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Lành là một trong những đảng viên trẻ của Chi bộ chia sẻ: “Sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, bản thân tôi  sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập, trau dồi, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Bên cạnh đó, tích cực liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tính tự giác, tiên phong, đi đầu của người cán bộ, đảng viên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động”.

 Đồng chí Phan Khắc Lưu - Bí thư Chị bộ Truyền thông - Môi trường nhấn mạnh: “Sinh hoạt chuyên đề giúp cho cán bộ, đảng viên của chi bộ Truyền thông - Môi trường nói riêng, toàn thể Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói chung nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng lớn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nhằm thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm, thời gian tới, Chị bộ tiếp tục triển khai thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp đảng viên tiếp thu các nội dung lý luận cũng như thực tiễn của tác phẩm một cách hiệu quả, dễ hiểu nhất”.

Có thể khẳng định, sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Chi bộ Truyền thông - Môi trường  triển khai nghiêm túc và thực chất, tạo được chuyển biến trong nhận thức và đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà nội dung tác phẩm đã luận giải sâu sắc, khoa học, biện chứng. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Minh