LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 50, từ ngày 6 tháng 12 năm 2021 tới ngày 12 tháng 12 năm 2021
Từ ngày 29/11/2021 tới ngày 05/12/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 06/12/2021
Thứ ba
Ngày 07/12/2021
Thứ tư
Ngày 08/12/2021
Thứ năm
Ngày 09/12/2021
Thứ sáu
Ngày 10/12/2021
Thứ bảy
Ngày 11/12/2021
Chủ nhật
Ngày 12/12/2021
Ghi chú: