LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 48, từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 tới ngày 4 tháng 12 năm 2022
Từ ngày 21/11/2022 tới ngày 27/11/2022
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 28/11/2022
Thứ ba
Ngày 29/11/2022
Thứ tư
Ngày 30/11/2022
Thứ năm
Ngày 01/12/2022
Thứ sáu
Ngày 02/12/2022
Thứ bảy
Ngày 03/12/2022
Chủ nhật
Ngày 04/12/2022
Ghi chú: